Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych:logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.

Zajęcia logopedyczne

            Co roku we wrześniu w naszym przedszkolu przeprowadzane są badania przesiewowe. Nie są one diagnozą logopedyczną, ale mają na celu wyodrębnienie dzieci, u których występują trudności z zakresu rozwoju mowy. W badaniu biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola – nawet te, u których w poprzednich latach nie było konieczności wprowadzania działań terapeutycznych. Jest to spowodowane tym, że dzieci w wieku przedszkolnym są w trakcie przyswajania systemu językowego. Nie chcemy niczego przeoczyć, więc monitorujemy ten rozwój systematycznie. W trakcie badań przesiewowych ocenie podlega: rozumienie mowy, budowanie wypowiedzi, realizacja głosek oraz budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego. Po badaniu, rodzice otrzymują pisemną informację o jego wyniku, na podstawie, którego dzieci kwalifikowane są na terapię logopedyczną. Aby mieć pełen obraz trudności dziecka, przed rozpoczęciem terapii, rodzice proszeni są o wypełnienie wywiadu.

Podczas zajęć logopedycznych metody pracy są dostosowane do dziecka – zarówno do jego trudności jak i mocnych stron. Terapia odbywa się raz w tygodniu. Ważne, że jest ona prowadzona indywidualnie – co pozwala w pełni skupić się na dziecku i jego potrzebach.

W naszym przedszkolu wierzymy, że aby uzyskać jak najlepsze efekty terapii, potrzebna jest współpraca z rodzicami. Dlatego po każdych zajęciach dzieci w swoich zeszytach otrzymują informację lub zadanie do utrwalenia umiejętności ćwiczonych w przedszkolu. Aby pozostać z rodzicami w kontakcie, raz w tygodniu prowadzone są także konsultacje.

mgr Anna Winiarska – logopeda

Opieka psychologiczna

Psycholog towarzyszy dzieciom od pierwszych dni w przedszkolu wspierając nauczycieli oraz rodziców w procesie adaptacji dzieci. Wtedy też pierwszy raz prowadzi obserwacje, w czasie których ułatwiaoswojenie z nową sytuacją, jak również pomaga dostrzec dzieci zdolne. W trakcie zajęć grupowych prowadzi szeroko pojętą profilaktykę wykorzystując metody bajkoterapii oraz lalkoterapii. Po zakończeniu obserwacji oraz omówieniu jej wyników z nauczycielamii rodzicami psycholog podejmuje pracę indywidualną z dziećmi ukierunkowaną na rozwój pożądanych cech i umiejętności.  W trakcie całego roku szkolnego służy radą oraz pomocą zarówno rodzicom jak i nauczycielom prowadząc diagnozę i konstruując oddziaływania wychowawcze.

mgr Adam Piskorek – psycholog, terapeuta pedagogiczny