Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.