Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

– Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6 oraz ks. F. Marmo 13c;

– Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);

– Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 5;

– Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;

– Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;

– Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51;

– Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO w Kobyłce przy ul. Oleńki 3,

– Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce przy ul. Załuskiego 21.

 

W postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca mogą wziąć udział dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2016 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2017 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2018 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2019 roku).

 

 1. Rekrutacja na rok 2022/2023 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:
 • wewnętrznyw terminie od 21 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2022 r. godz. do 16.00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do ww. publicznych przedszkoli składają w placówce, do której uczęszcza dziecko deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola:

 • osoby nie mające możliwości podpisania deklaracji w formie elektronicznej, wypełniają papierową deklarację i składają w przedszkolu w terminie do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

lub

 • osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą przekazać deklarację drogą elektroniczną, poprzez stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka bez konieczności dostarczania deklaracji w formie papierowej do przedszkola w terminie do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

 

Formę sposobu dostarczania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola.

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji. 

 • zewnętrzny – zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
 • od 7 marca 2022 r. od godz. 10.00 do 18 marca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzające logowanie w systemie.

Dnia 7 marca 2022 r. od godz. 10.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata.

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola w terminie do 18 marca 2022 r. do godz. 16.00.W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 18 marca 2022 r. do godz. 16.00.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

 • wejdź na stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka
 • zapoznaj się z ofertą edukacyjną (ikona po lewej stronie)

Opis postępowania dla kandydatów

 1. Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.
 2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
 3. Wybierz preferowane placówki.
 4. Uzupełnij dane o kandydacie.
 5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
 6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
 7. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profil zaufany i przesłać.

Wzoru świadczeń znajdują się w ikonie – „Pliki do pobrania”.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.

Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 18 marca 2022 r. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu. Natomiast w przypadku chęci poprawy wniosku przesłanego elektronicznie należy skontaktować się z placówką, która ponownie udostępni wniosek do edycji.

 • do 15 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 19 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia.

UWAGA! Nie potwierdzenie woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 22 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:

– pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

– drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący publiczne przedszkole.

Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały i Publicznego Przedszkola Nr 2 (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola)32 pkt;
 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 rok)16 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o  zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego)8 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 • dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Płocka – rekrutacja do Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych akceptuje chrześcijański model wychowania i zgadza się na udział dziecka w obowiązkowych zajęciach katechetycznych (oświadczenie obojga rodziców) – 2 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Katolickim Publicznym Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce oraz dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do tego przedszkola (weryfikacja dyrektora) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Pana Mariusza Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce,  Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce, Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce, a Rodzice/Opiekunowie Prawnie nie zalegają z opłatami – 32 pkt. (weryfikacja dyrektora);
 • dziecko, które uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce, a Rodzice/Opiekunowie Prawnie nie zalegają z opłatami – 16 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka – 8 pkt. (oświadczenie);
 • droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 2 km – 4 pkt. (oświadczenie);
 • dziecko, które jest zameldowane na terenie Miasta Kobyłka – 2 pkt. (oświadczenie).

Kryteria określone przez Panią Violettę Grądzką-Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce, do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce, do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce, do Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce, a Rodzice/Opiekunowie Prawni nie zalegają z opłatami – 32 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • dziecko, które uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3, do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce, a Rodzice/Opiekunowie Prawni nie zalegają z opłatami   – 16 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka – 8 pkt (oświadczenie);
 • droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 2 km – 4 pkt (oświadczenie);
 • dziecko, które jest zameldowane na terenie Miasta Kobyłka – 2 pkt (oświadczenie).

 

Kryteria określone przez Panią Annę Muchę – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko, którego rodzeństwo będzie w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Zielony Wiatraczek lub którego rodzeństwo kiedykolwiek uczęszczało do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek – 4 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni nie zalegają z opłatami dla Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek – 2 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1 km – 1 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata).

 

Kryteria określone przez Panią Luizę Skłodowską – rekrutacja do Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO – 4 pkt (weryfikacja dyrektora);
 • droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1,5 km – 2 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata).

 

Kryteria określone przez Kobyłkowo Sp. z o.o. (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 • dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola)32 pkt;
 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 rok)16 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o  zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego)8 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 • dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.

 

Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 – pok. 12 pon. 9.00-19.00, wt. – czw. 8.00-16.00 i pt. 8.00-14.00.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli:

 • Pani Joanna Oniszk Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, tel. 22 786 12 18;
 • Pani Agnieszka Kosińska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2, tel. 22 786 10 26;
 • Barbara Dubyk Dyrektor Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce, tel. 22 786 25 48;
 • Pani Ewelina Mikołajczyk – Zarychta Dyrektor Publiczne Przedszkole Nr 3, tel. 22 781 01 79;
 • Pani Anna Biernacka Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4, tel. 22 296 10 70;
 • Pani Anna Mucha Dyrektor Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek, tel. 888 111 149;
 • Pani Luiza Skłodowska Dyrektor Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO, tel. 600 214 746.
 • Katarzyna Dybowska Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobyłkowo, tel. 505 450 112.

oraz pracownicy Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41.

W dniach od 31 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. w tych przedszkolach, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.