Zajęcia specjalistyczne – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.

Zajęcia z psychologiem
Pani psycholog w PTASIM RADIU realizuje swój własny program i działa w oparciu o przygotowany plan pracy. Zakłada on między innymi następujące oddziaływania
w stosunku do dzieci:
– objęcie opieką dzieci mających trudności w adaptacji do życia przedszkolnego (terapia z dzieckiem przejawiającym lęk separacyjny),
– objęcie diagnozą psychologiczną i terapią dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (zaburzenia emocjonalne, zachowania opozycyjno – buntownicze, nadpobudliwość psychoruchowa i inne),
– przeprowadzenie badań przesiewowych w celu oceny poziomu percepcji wzrokowej oraz słuchowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych dzieci – w tym motoryki małej (grafomotoryka) i lateralizacji jako składowych diagnozy ryzyka dysleksji, wg potrzeb wykonanie diagnozy osobowości, ogólnego rozwoju psychomotorycznego czy możliwości intelektualnych,
– terapia z dzieckiem mającym trudności w sprostaniu wymaganiom wynikającym z programu nauczania oraz niskim poziomem wiedzy ogólnej, sprawności manualnej, mało samodzielnym,
– wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych.