Rekrutacja – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Rekrutacja

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nie posiadamy wolnych miejsc w żadnej grupie wiekowej.

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Ptasie Radio.

 

Lista:

Plik PDF do pobrania

 

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w związku z czasowymi ograniczeniami dotyczącymi koronawirusa, odbędzie się drogą elektroniczną. Oświadczenie można pobrać, klikając na poniższy link:

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

Wzór oświadczenia należy pobrać, wydrukować, wypełnić i przesłać skanem do 16 kwietnia 2020 r. na adres e-mail przedszkola: biuro@przedszkole-kobylka.pl

 

 

 


 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 na terenie Miasta Kobyłka

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

– Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6 oraz ks. F. Marmo 13c;

– Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);

– Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 5;

– Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;

– Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;

– Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51;

– Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO w Kobyłce przy ul. Oleńki 3.

 

W postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca mogą wziąć udział dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2014 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2015 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2016 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2017 roku).

 

I. Rekrutacja na rok 2020/2021 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:

 • wewnętrzny – w terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. godz. do 16.00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do ww. publicznych przedszkoli składają w placówce, do której uczęszcza dziecko deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji rodzice pobierają z placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.

 • zewnętrzny – zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
 •  od 9 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2020 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzające logowanie w systemie.

Dnia 9 marca 2020 r. od godz. 8.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata.

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

Wniosek należy wypełnić poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 18 marca 2020 r. do godz. 16.00.

 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

Opis postępowania dla kandydatów

 1. Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.
 2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
 3. Wybierz preferowane placówki.
 4. Uzupełnij dane o kandydacie.
 5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
 6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
 7. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata.
 8. Wydrukuj oświadczenia (ikona – „Pliki do pobrania” – po lewej stronie).

Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia kandydata to 18 marca 2020 r. godz. 16.00.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.

Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 18 marca 2020 r. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu;

 • do 10 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 14 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00  potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.

UWAGA! Nie potwierdzenie woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 17 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:

– pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

– drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący publiczne przedszkole.

 

Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z poźn. zm. ).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały i Publicznego Przedszkola Nr 2 (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 32 pkt;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 rok) – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o  zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego) – 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 5. dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Płocka – rekrutacja do Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych akceptuje chrześcijański model wychowania i zgadza się na udział dziecka w obowiązkowych zajęciach katechetycznych (oświadczenie obojga rodziców) – 2 pkt;
 2. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Katolickim Publicznym Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce oraz dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do tego przedszkola (weryfikacja dyrektora) – 1pkt.

Kryteria określone przez Pana Mariusza Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Nr 1, Niepublicznego Przedszkola Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 3, Filii Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Publicznego Przedszkola Nr 4 i rodzice nie zalegają z opłatami (weryfikacja dyrektora) – 2 pkt;
 2. dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola nr 1, Niepublicznego Przedszkola nr 2, Filii Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Publicznego Przedszkola nr 4  i rodzice nie zalegają z opłatami (weryfikacja dyrektora) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Panią Violettę Grądzką-Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Nr 1, Niepublicznego Przedszkola Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 3, Filii Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Publicznego Przedszkola Nr 4 i rodzice nie zalegają z opłatami (weryfikacja dyrektora) – 2 pkt;
 2. dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola nr 1, Niepublicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 3 oraz  Filii Publicznego Przedszkola nr 3 i rodzice nie zalegają z opłatami (weryfikacja dyrektora) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Panią Annę Muchę – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko, którego rodzeństwo będzie w roku szkolnym 2020/2021 kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Zielony Wiatraczek (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek (weryfikacja dyrektora) – 2 pkt;
 3. droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1 km (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Panią Luizę Skłodowską – rekrutacja do Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko, którego rodzeństwo będzie w roku szkolnym 2020/2021 kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Ptasie Radio (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do Publicznego Przedszkola Ptasie Radio (weryfikacja dyrektora) – 2 pkt;
 3. droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1 km (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata) – 1 pkt.

 

Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 – pok. 12 pon. 9.00-19.00, wt. – czw. 8.00-16.00 i pt. 8.00-14.00.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli:

 • Pani Joanna Oniszk Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, tel. 22 786 12 18;
 • Pani Agnieszka Kosińska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2, tel. 22 786 10 26;
 • s. Barbara Dubyk Dyrektor Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce, tel. 22 786 25 48;
 • Pani Dorota Andrzejczyk Dyrektor Publiczne Przedszkole Nr 3, tel. 22 781 01 79;
 • Pani Anna Biernacka Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4, tel. 22 296 10 70;
 • Pani Anna Mucha Dyrektor Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek, tel. 888 111 149;
 • Pani Luiza Skłodowska Dyrektor Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO, tel. 600 214 746.

oraz pracownicy Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41.

W dniach od 25 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. w tych przedszkolach, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

UCHWAŁA NR XLI/370/17 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (tutaj)
ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 BURMISTRZA MIASTA KOBYŁA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli (tutaj)